Kimono: Peacock Chasuble

Black Stoneware
Imprinted white underglaze textured surface